Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy!

Dalej

Technikum

Zapraszamy!

Dalej

Liceum Mundurowe

Zapraszamy!

Dalej

Szkoła Branżowa I- go Stopnia

Zapraszamy!

Dalej

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum, Branżowej Szkoły I  Stopnia
 w Zespole Szkół 

w Biskupcu na rok szkolny 2019/2020

(na podstawie Zarządzenia Nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
 z dnia 30 stycznia 2019 r.) 

 Dla absolwentów po gimnazjum

 

I. Informacje ogólne

Kierunki kształcenia w naszej szkole:

 Liceum Ogólnokształcące - 3-letnie

-- profil ogólny

-- wybór rozszerzenia po klasie 1


Technikum – 4-letnie

-- technik informatyk

-- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

- sprzedawca

- ślusarz

- klasa wielozawodowa


II. Terminy składania dokumentów i rekrutacji

 1. Przyjmowanie podań  - 06.05.2019 - 14.06.2019
 2. Świadectwo i zaświadczenie OKE  - do 25.VI.2019 do godz. 12:00
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji  - 02.VII.2019  godz. 1200
 4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole do 10 lipca 2019 do godz. 1200 poprzez złożenie oryginałów dokumentów
 5. Ostateczne ogłoszenie listy uczniów przyjętych  - 11.VII.2019 – godz. 1200


III. Wymagane dokumenty:

 • - wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej
 • -świadectwo ukończenia gimnazjum
 • -zaświadczenie o wyniku egzaminu (OKE)
 • -dokumentacja potwierdzająca szczególne osiągnięcia ucznia
 • -2 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • -dokumentacja medyczna (karta zdrowia)
 •  -Branżowa Szkoła I Stopnia – umowa o pracę zawarta z zakładem pracy w celu nauki zawodu
 • -Technikum – zaświadczenie o przydatności do zawodu

 

IV. Szczegółowe zasady rekrutacji - o przyjęciu decydują:

 

1. Liczba punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum wg skali:

 celujący- 18 pkt,

 bardzo dobry – 17 pkt,

 dobry – 14 pkt,

 dostateczny – 8 pkt,

 dopuszczający – 2 pkt.

Liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 72

Sumuje się punkty  za oceny z języka polskiego oraz trzech najwyżej ocenionych przedmiotów z grupy: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, matematyka, informatyka,  wos. 

2. liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, wynosi 100. Wyniki wyrażone są w skali procentowej dla zadań z 5 zakresów: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny (poziom podstawowy). Obowiązuje zasada, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent odpowiada wartości 0,2 punktu.

3. Liczba punktów za niżej wymienione osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty
     - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
     - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
     - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty:

   -  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
   -  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
     7 punktów
   -  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
   - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów
   - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

c)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt.a i b,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   - międzynarodowym – 4 punkty

   - krajowym – 3 punkty
   - wojewódzkim – 2 punkty
   - powiatowym – 1 punkt

d) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
 wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. a – c wymienione na
     świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do  
     uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
e)  uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
f)  aktywność społeczna, a tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia wymienione w punkcie 3 może wynieść łącznie 28

Maksymalna liczba punktów możliwych do osiągnięcia przez kandydata wynosi 200 punktów

 

 Dla absolwentów szkół podstawowych 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego 4-letniego,Technikum 5-letniego, Branżowej Szkoły I Stopnia 3-letniej w Zespole Szkół w Biskupcu na rok szkolny 2019/2020

 Podstawa prawna:

1. art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2017.610)

3. Zarządzenie Nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019r.

 

Informacje ogólne

Kierunki kształcenia w naszej szkole:

Liceum Ogólnokształcące – 4-letnie


Przedmioty o zakresie rozszerzonym:

1. język polski- historia – wos   (drugi język obcy – j. niemiecki)*

2. język angielski – biologia – chemia ( drugi język obcy – j. rosyjski)*

3. język angielski – matematyka – geografia   (drugi język obcy – j. niemiecki )*

* pierwszy język obcy – język angielski

Technikum – 5-letnie

- technik informatyk ( drugi język obcy – j. niemiecki)

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej( drugi język obcy -j. Rosyjski)

* pierwszy język obcy – język angielski

Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 letnia

- sprzedawca

- ślusarz

- klasa wielozawodowa

Terminy składania dokumentów i rekrutacji

1. Przyjmowanie podań - 06.05.2019 – 14.06.2019

2. Świadectwo i zaświadczenie OKE - do 25.VI.201 do godz. 1200

3. Ogłoszenie wyników rekrutacji - 02.VII.2019 do godz 1200

4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole do 10.VII.2019 do godz. 1200 poprzez złożenie oryginałów dokumentów

5. Ostateczne ogłoszenie listy uczniów przyjętych - 11.VII.2019 – godz. 1200

Wymagane dokumenty

Wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej wybranej szkoły

świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej

zaświadczenie o wyniku egzaminu (OKE)

dokumentacja potwierdzająca szczególne osiągnięcia ucznia

2 fotografie (podpisane na odwrocie)

dokumentacja medyczna (karta zdrowia)

Branżowa Szkoła I Stopnia – umowa o pracę zawarta z zakładem pracy w celu nauki zawodu

Technikum – zaświadczenie o przydatności do zawodu

Szczegółowe zasady rekrutacji

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członkom komisji.

2. Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębnie postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej.

3. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy:

   - podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem   kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły;

     - ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;

     - sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4. Dyrektor szkoły może zwolnić komisję rekrutacyjną od przeprowadzenia postępowania, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych szkoły jest mniejsza lub równa limitom miejsc, w poszczególnych oddziałach.

5. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria uwzględniające:

a) punktację wybranych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, które uwzględnia się w postępowaniu rekrutacyjnym;

b) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/szkoły podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/szkoły podstawowej.

6. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej
z uzyskaną sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

7. Kandydat w wyniku postępowania rekrutacyjnego może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:

     a)100 punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia,   wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

     b)100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.    

                 

           8. Przeliczane są punkty uzyskane na świadectwie za oceny z języka polskiego, matematyki   oraz dwóch dodatkowych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły     podstawowej,za oceny wyrażone w stopniu:                                                                                                                 

 •   celujący- 18 pkt,
 •   bardzo dobry – 17 pkt,
 •   dobry – 14 pkt,
 •   dostateczny – 8 pkt,
 •   dopuszczający – 2 pkt.

          Liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 72

           Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie w poszczególnych szkołach:

 1. 1.Liceum Ogólnokształcące:

a) klasa 1a – j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

b) klasa 1b – j. polski, matematyka, biologia, chemia/ j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

 1. 2.Technikum:

a) technik informatyk – j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka

b) technik źródeł energii odnawialnej -j. polski, matematyka, fizyka, geografia

 1. 3.Branżowa Szkoła I stopnia:

a) ślusarz – j. polski, matematyka, fizyka, język obcy

b) sprzedawca – j. Polski, matematyka, j. obcy, geografia

c) wielozawodowa – j. polski, matematyka, j. obcy, geografii    

9. Liczba punktów za niżej wymienione osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punkcie a i b, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – 4 punkty

- krajowym – 3 punkty

- wojewódzkim – 2 punkty

- powiatowym – 1 punkt

d) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt a-c wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi - 18 punktów.

e) uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

f) aktywność społeczna, a tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia wymienione w punkcie 9 może wynieść łącznie 28

Maksymalna liczba punktów możliwych do osiągnięcia przez kandydata za świadectwo wynosi 100 punktów

10. Punkty za egzamin ósmoklasisty – 100 pkt

Wynik z języka polskiego – 100% x 0,35 = 35 pkt

Wynik z matematyki – 100% x 0,35 = 35 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego – 100% x 0,3 = 30 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do osiągnięcia przez kandydata wynosi 200 punktów.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek do Liceum Ogólnokształcącego ( po szkole podstawowej) - pobierz

Wniosek do Liceum Ogólnokształcącego ( po gimnazjum) - pobierz

Wniosek do Technikum (po szkole podstawowej i gimnazjum) - pobierz

Wniosek do Szkoły Branżowej I  Stopnia - pobierz

Podanie do Liceum dla Dorosłych na semestr I - pobierz

Podanie do Liceum dla Dorosłych na semestr III - pobierz

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Liceum dla Dorosłych

Szkoła Branżowa I-go Stopnia