1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

     1. § 1 Ogólna charakterystyka Branżowej Szkoły I Stopnia

 

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Biskupcu zwana dalej „BSS I”, jest szkołą publiczną. Szkoła prowadzi klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 2. Siedziba BSS I: 11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 13.

 3. Jednostką samorządu terytorialnego prowadzącą BSS I jest Powiat Olsztyński, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn.

 4. Szkoła jest zlokalizowana na nieruchomości położonej w Biskupcu, przy ul. Bolesława Chrobrego 13, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 4 miasta Biskupiec numerem działki 241/1, która została przekazana w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Biskupcu.

 5. Nadzór pedagogiczny nad BSS I sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

 6. BSS I kształci uczniów w zawodach: sprzedawca, kucharz, fryzjer, ślusarz, mechanik samochodowy. Dyrektor może w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, zmieniać lub wprowadzać nowe zawody.

 7. Podstawą prawną działalności BSS I jest akt o jego utworzeniu oraz niniejszy statut.

 8. BSS I może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także z zysków uzyskanych z działalności gospodarczej, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości.

 9. Zasady prowadzenia przez BSS I gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej BSS I dokumentacji określają odrębne przepisy.

 10. BSS I gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.

 11. BSS I stwarza uczniom optymalne warunki dla ich intelektualnego, kulturalnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju.

 12. Nazwa Branżowej Szkoły I Stopnia jest używana w pełnym brzmieniu: Zespół Szkół w Biskupcu Branżowa Szkoła I Stopnia. Można używać nazwy skróconej: BSS I w Biskupcu.

 13. Ilekroć w dalszej części statutu będzie mowa o:

a) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Branżowej Szkoły I stopniaoraz w klasach dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

b) rodzicach uczniów, należy przez to rozumieć także ich prawnych opiekunów,

c) Dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Biskupcu,

d) BSS I, należy rozumieć Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół w Biskupcu oraz klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 1. Ilekroć w dalszej części statutu będzie mowa o dzienniku, należy przez to rozumieć dziennik papierowy i dziennik elektroniczny.

 2. W BSS I może funkcjonować dziennik papierowy, dziennik elektroniczny lub oba dzienniki jednocześnie. Decyzję o tym podejmuje Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną za zgodą organu prowadzącego.

 

Pobierz statut - Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych