100 lat szkolnictwa zawodowego w Biskupcu

Rys historyczny i tradycje szkolne

Zalążki szkolnictwa zawodowego w Biskupcu sięgają 1909 roku. W tym roku przy szkole ludowej otwarto klasę handlową. Po I wojnie światowej nastąpił rozwój tego rodzaju szkolnictwa. W roku 1931 przy szkole miejskiej istniało siedem klas zawodowych: trzy handlowe, dwie rysunku, dwie gospodarstwa domowego, jedna pisania na maszynie. Zlikwidowano je jednak na skutek niewystarczającego napływu uczniów, spowodowanego ogólnym kryzysem gospodarczym. Rodzice nie byli w stanie opłacać nauki swoich dzieci.

Jedynym z najpoważniejszych problemów po II wojnie był analfabetyzm wśród dorosłych.W 1950 roku otwarto szkołę podstawową dla pracujących a w 1958 roku uniwersytet powszechny dla dorosłych.

Specjalne zadania stawiano przed szkolnictwem zawodowym, które miało przygotować pracowników do powstającego przemysłu i innych rozwijających się obszarów gospodarki. W 1949 roku szkolnictwo zawodowe wyłączono z resortu oświaty. Szkoły zawodowe rolnicze podlegały ministerstwu rolnictwa, inne szkoły innym ministerstwom.

W 1951 roku wprowadzono nowy ustrój szkolnictwa zawodowego, który tworzyły szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa, początkowo dwu- a później trzyletnia, pięcioletnie technikum, a następnie szkoły przysposobienia zawodowego SPZ, a także przysposobienia rolniczego SPR. Nauka w szkołach przysposabiających trwała od kilku miesięcy do 1,5 roku. Przeznaczone one były dla młodzieży powyżej 16 roku życia, która nie ukończyła siedmioletniej szkoły podstawowej . Ponadto wprowadzono zasadnicze szkoły zawodowe i technika wieczorowe oraz korespondencyjne dla młodzieży i dorosłych pracujących oraz specjalistyczne kursy zawodowe.

1.09.1947 roku otwarto pierwszą Publiczną Średnią Szkołę Zawodową w budynku szkolnym na ulicy Ludowej 5. W 1951 roku szkołę przeniesiono do wyremontowanego budynku Szkoły Podstawowej na ulicy Chrobrego 13. Tu działała do roku 1954.

W 1962 roku została powołana Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących /Dokształcająca/ o dwuletnim cyklu kształcenia. Mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr1 na ulicy Ludowej 8. Zajęcia odbywały się od godz.14 do 21. W pierwszym roku kształciła tylko w zawodzie sprzedawca. Przyjęto 22 pracownice sklepów z Biskupca i okolic. W następnych latach przyjmowano młodocianych pracujących w innych zawodach. W 1965 utworzono jeden oddział złożony z młodocianych pracowników POM, a rok później dla specjalizujących się w mechanice maszyn i urządzeń rolniczych. Później Kształcono uczniów w zawodach: mechanizator rolnictwa, sprzedawca, murarz –tynkarz, malarz pokojowy, introligator, piekarz itp.

Pierwszym dyrektorem ZSZ dla Pracujących została pani Barbara Kuligowska. Następnie funkcję tę pełnili kolejno: pan Antoni Kosk, pan Witold Leczycki. Od 1970 roku funkcję sekretarki pełniła Pani Weronika Andrzejewska. Na pełnym etacie zatrudniano kilku nauczycieli, pozostali to nauczyciele dochodzący. Teoretycznych przedmiotów zawodowych uczyli: pani Janina Migdalewicz, pani Elżbieta Malinowska, pani Elżbieta Okuniewska, pan Jerzy Nowak, pan Jacek Migdalewicz, pan Tadeusz Markindorf, pan Henryk Michniewicz, pan Jan Hilimoniuk. Przedmiotów ogólnokształcących nauczali: pani Barbara Kuligowska, pan Teofil Nosek, pani Anna Nowak, pani Janina Plitnik, pani Halina Trawińska, pani Irena Patalas, pani Maria Kłosińska, pani Marta Pawłowicz, pani Alina Michniewicz, pani Irena Miksza, pan Witold Leczycki, pan Ryszard Zieliński.

W szkole działał Samorząd uczniowski, przygotowywano okolicznościowe akademie, organizowano studniówki. Uczniowie mieli do dyspozycji 20 rowerów , tradycją było organizowanie rajdów rowerowych. W 1974 roku trasa dwutygodniowego rajdu prowadziła przez Gniezno, Poznań, Biskupin, Kruszwicę, Ciechocinek, Brodnicę, Grunwald, Olsztynek. Organizatorem był pan Jerzy Nowak.

W roku szkolnym 1974/1975 ZSZ Dokształcającą przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Chrobrego 13

1.09.1960 roku otwarto 5-letnie Technikum Ekonomiczne w Biskupcu. Dyrektorem był pan Mieczysław Michałowski. Nauczycielem przedmiotów zawodowych , zatrudnionym na stałe była pani Elżbieta Okuniewska /Makosiewicz/. W roku 65/66 liczba uczniów wynosiła około 300. Równorzędnie z istniejącym jeszcze TE dokonano w roku szkolnym 1967/1968 naboru do Liceum Ekonomicznego. Dwie ostatnie klasy tego liceum ukończyły szkołę pod nazwą Liceum Zawodowe o specjalności pracownik biurowy.

W roku szkolnym 1975/1976 powstało Liceum Zawodowe o specjalności mechanik obróbki skrawaniem. Praktyki zawodowe uczniowie odbywali w Zakładzie Doświadczalnym Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych w Biskupcu. Nauczycielem przedmiotów zawodowych była pani Jadwiga Klepczyńska. Liceum Zawodowe funkcjonowało do 1980 roku.

W roku szkolnym 1976/1977 powołane zostało Technikum Mechaniczne dla Pracujących jako filia Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Olsztynie. Teoretycznych przedmiotów zawodowych nauczali inżynierowie pracujący w Zakładzie Doświadczalnym PIMB pan Zdzisław Klepczyński, pan Zdzisław Mykietiuk oraz pan Wit Buczyński. W technikum kontynuowali naukę absolwenci ZSZ o kierunkach mechanicznych, zdobywając tytuł technika . W ramach prac dyplomowych wykonali wiele prac na rzecz szkoły: salę audiowizualną, urządzenie do ćwiczeń „atlas”, kosiarkę do trawy, wykrojnik, działającą elektrownię wiatrową, zabezpieczenia pomieszczeń przed włamaniem, modele układu zasilania, wspomagania itp. Techniku Mechaniczne funkcjonowało do 1987 roku.

W roku szkolnym 1975/76 decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie utworzono Zespół Szkół w Biskupcu . Dyrektorem był pan Mieczysław Michałowski .

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

  • Liceum Ogólnokształcące – 12 oddziałów -320 uczniów
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 12 oddziałów 330 uczniów
  • Technikum Mechaniczne dla Pracujących – 3 oddziały 60 uczniów
  • Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących – 4 oddziały 75 uczniów

Szkoły te miały wspólny samorząd uczniowski.

Nauczyciele pracujący wówczas w ZSZ : pan Ryszard Zieliński - nauczyciel wf /od 1989 r. dyrektor Zespołu Szkół/, pani Elżbieta Okuniewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych branży ekonomicznej / w latach 1981-1993 zastępca dyrektora/, pani Maria Kłosińska –nauczyciel fizyki, pani Janina Plitnik – nauczyciel języka rosyjskiego, pani Halina Trawińska – nauczyciel języka polskiego, pan Adam Kuprowski – nauczyciel wf i PO, pan Lech Artemjew – nauczyciel matematyki, pani Jadwiga Klepczyńska – nauczyciel przedmiotów zawodowych branży technicznej, od 1993 do 2014 zastępca dyrektora do spraw szkoły zawodowej.

W 1993 r. powołano samorząd ZSZ, pierwszym opiekunem była pani Janina Plitnik. Od tej pory uczniowie ZSZ samodzielnie przygotowują okolicznościowe programy artystyczne, otrzęsiny, pożegnanie absolwentów itp.

W roku szkolnym 2000/2001 w ZSZ kształciło się 387 młodocianych w 25 zawodach, odbywali praktykę w 78 zakładach pracy.

W 2005 roku absolwenci ZSZ po raz pierwszy zdawali zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, organizowany przez OKE w Łomży. Część pisemna liczyła 70 zadań testowych, część praktyczna odbywała się w ośrodku egzaminacyjnym. Przy Zespole Szkól powstaje ośrodek egzaminacyjny dla zawodu sprzedawca /jedyny w powiecie/. W organizacji ośrodka dużą pomoc okazali biskupieccy Pracodawcy w szczególności pani Jadwiga Duszkiewicz..

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Biskupcu w roku szkolnym 2010/2011 wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie „Lider Edukacji Zawodowej”. Główne kryteria konkursowe to: efektywność kształcenia i zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, prowadzenie przez szkołę Ośrodka Egzaminacyjnego, uczestnictwo w projektach finansowanych z funduszy europejskich, doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego, udział uczniów w turniejach i olimpiadach zawodowych, współpraca szkół z pracodawcami.

Od roku szkolnego 2008/2009 do roku szkolnego 2014/2015 uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyli w 7 projektach unijnych:

1.„Profesjonalizm w działaniu gwarancją sukcesu zawodowego”

2.”Damy radę – międzynarodowe kwalifikacje spawalnicze dla uczniów ZSZ ”

3. „Twój zawód - Twoja kariera – Twoja przyszłość”

4. „Dobry fach w naszej szkole”

5. „Dodatkowe wsparcie dla uczniów potrzebujących z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT”

6 . „Razem do celu”

7. „Czas na zmiany”

W sumie 675 osób ukończyło kursy zawodowe. Projekt „Czas na zmiany” był prezentowany w Urzędzie Marszałkowskim jako „Przykład dobrej praktyki”

Uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach i realizowali kursy:

- Obsługa kas fiskalnych i efektywnej sprzedaży

- Elektromechanik pojazdów samochodowych

- Obsługa wózków widłowych

- Glazurnik

- Kelner-barman

- Spawacz

- ECDL - europejskie umiejętności komputerowe

- Wizażu i stylizacji paznokci

- Prawa jazdy

- Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

- Uprawnienia elektryczne SEP

- Kurs spawacza i cięcia plazmą

Prawie każdy młodociany w zawodzie ślusarz ukończył dodatkowo kurs spawacza i kurs CNC – obrabiarki sterowane numerycznie. Młodociani w zawodzie sprzedawca kończyli kurs obsługi kas fiskalnych oraz wizażu.

W roku szkolnym w 2013/2014 w Zespole Szkół otwarto Technikum o specjalności informatyk oraz energie odnawialne, potem również technik ekonomista.

Opracowanie : J. Klepczyńska  

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych