Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ZS/21/2012
Dyrektora Zespołu Szkół w
Biskupcu z dnia 27.12.2012

 

STATUT
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w BiskupcuRozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1.Placówka nosi nazwę: Zespół Szkół w Biskupcu Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Biskupcu zwane dalej Schroniskiem.
2.Siedzibą Schroniska jest budynek po byłym internacie w Biskupcu przy ul. Chrobrego 11.
3.Przedmiotem działalności Schroniska jest zakwaterowanie, w tym działalność podstawowa: obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, kod: 55.20.Z.
4.Organem prowadzącym jest Powiat Olsztyński.
5.Na budynku Schroniska umieszczona jest trójkątna tablica o wymiarach 60cm x 60cm x 60cm
z napisem „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” wykonanym dużymi, białymi literami
na zielonym tle.
6.Schronisko działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. ), i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tyhc placówkach oraz wysokosci zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467 z późn. zm. ) oraz niniejszego Statutu.

Rozdział II
Cele i zadania
§2
1.Zadaniem Schroniska jest:
1) upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku,
2) zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo – turystycznej,
3) prowadzenie doradztwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa regionu,
4) wspieranie organizacyjne pobytu zarówno grup, jak i osób indywidualnych.

§3
1.Schroniskiem kieruje Dyrektor Zespołu Szkół w Biskupcu.
2.Dyrektor w szczególności:
1)kieruje działalnością Schroniska i reprezentuje je na zewnątrz,
2)sprawuje opiekę wychowawczą nad młodzieżą i stwarza warunki organizacyjne, higieniczno- sanitarne wypoczynku,
3)dysponuje środkami określonymi w planach finansowych (środkami budżetowymi
i pozabudżetowymi) i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
a także organizuje finansową i gospodarczą obsługę Schroniska,
3.W Schronisku zatrudnia się recepcjonistę i osobę sprzątającą..
4.Zakres zadań pracowników Schroniska:
1)zapewnienie wypoczynku osobom korzystającym ze Schroniska,
a)zagwarantowanie bezpiecznych warunków przebywania,
b)utrzymanie właściwych warunków higieniczno- sanitarnych,
2)prowadzenie magazynu pościeli, zmiana pościeli, pranie i prasowanie.
3)prowadzenie recepcji:
a) rezerwacja miejsc,
b)meldowanie i kwaterowanie,
4)udzielanie informacji krajoznawczo – turystycznej,
5)prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Schroniska.
5.Obsługę finansową Schroniska w tym przyjmowanie wpłat za noclegi prowadzi księgowość przy Zespole Szkół w Biskupcu.
6.W realizacji zadań Dyrektor stosuje obowiązujące przepisy, a w szczególności ustalenia wynikające z ustaw: o systemie oświaty, Kodeks Pracy, ustawy
o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych.

Rozdział III
Organizacja Schroniska
§4
1.Schronisko jest schroniskiem I kategorii, czynnym przez cały rok.
2.Przyjmowanie osób w Schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 21.00.
3.Doba w Schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
4.Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00.
5.Schronisko posiada apteczkę, zaopatrzoną w leki i artykuły sanitarne.
6.Na terenie Schroniska obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu
i zażywania środków odurzających.
7.System rezerwacji miejsc noclegowych:
1)grupy zorganizowane złożone co najmniej z 10 osób zgłaszają pobyt przynajmniej
na dwa tygodnie wcześniej przed przybyciem do Schroniska. W zamówieniu podaje
się nazwisko i imię opiekuna grupy oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, nazwę
i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w Schronisku oraz dzień i godzinę przybycia,
2)zamówienie grupy zorganizowanej jest kwalifikowane według kolejności zgłoszeń,
z tym że pierwszeństwo maja dzieci i młodzież szkolna oraz studenci,
3)turyści indywidualni w grupach poniżej 10 osób są przyjmowani na noclegi
w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym że pierwszeństwo maja dzieci
i młodzież szkolna oraz studenci,
4)rezygnację z noclegu należy zgłosić najpóźniej na 5 dni przed planowanym przyjazdem,
w przeciwnym wypadku zamawiający obciążany jest kosztami pierwszego noclegu,
8.Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do Schroniska przez osoby z niego korzystające, jeżeli nie zostaną zdeponowane w księgowości Zespołu Szkół w Biskupcu.
Rozdział IV
Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży oraz innych osób przebywających
w Schronisku

§5
1.Dzieci, młodzież oraz inne osoby przebywające w Schronisku mają prawo do:
1)bezpiecznego pobytu w Schronisku,
2)korzystania z tanich noclegów – przysługujących im ulg,
3)życzliwego i podmiotowego traktowania przez personel Schroniska,
4)ochrony i poszanowania godności,
5)uszanowania prywatności,
6)swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności światopoglądowych
i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób,
7)uzyskania informacji i doradztwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
8)rozwoju zainteresowań w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
2.Obowiązkiem dzieci, młodzieży oraz innych osób przebywających w Schronisku jest:
1) przestrzeganie ciszy nocnej,
2)spokojne i uprzejme zachowanie,
3)przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.
3.Osoby niestosujące się do Regulaminu Schroniska mogą być usunięte ze Schroniska
przez uprawnionego pracownika bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
4.Skargi związane z naruszeniem praw dziecka zgłaszać należy organowi prowadzącemu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§6
1.Szczegółowe zasady organizacji i sposobu korzystania ze Schroniska określa Regulamin Schroniska.
2.W widocznym i ogólnodostępnym miejscu umieszcza się:
1)ekspozycję i materiały informacyjne o regionie,
2)informację turystyczną,
3)wykaz niezbędnych numerów telefonów, informację o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej i innej oraz dostępnej bazie żywieniowej,
4)informację o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych,
5)cennik opłat za korzystanie ze Schroniska,
6)książkę życzeń i zażaleń.
3.Dyrektor jest zobowiązany udostępnić osobie korzystającej ze Schroniska,
na jej życzenie, książkę życzeń i zażaleń.

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych