Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy!

Dalej

Technikum

Zapraszamy!

Dalej

Egger Biskupiec

Zaprasza!

Dalej

Branżowa Szkoła I- go Stopnia

Zapraszamy!

Dalej

Regulamin funkcjonowania klasy mundurowej

Zespołu Szkół w Biskupcu

CZĘŚĆ OGÓLNA

§ 1

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. Stanowiąc odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczne na szkoły kształcące przyszłą kadrę funkcjonariuszy publicznych.

§ 2

Klasa powstała z myślą o absolwentach gimnazjów, zarówno dziewczętach, jak i chłopcach, którzy:

a)      myślą o podjęciu studiów związanych ze służbami mundurowymi , w szczególności z: Policją, Państwową Strażą Pożarną i Siłami Zbrojnymi;

b)      chcą spędzić 3 lata w sposób aktywny;

c)      uzyskać świadectwo dojrzałości będące przepustką na każdy kierunek studiów.

§ 3

1.                  Obowiązki i prawa uczniów zawarte zostały w Statucie Szkoły oraz w wewnątrzszkolnym systemie oceniania w Zespole Szkół w Biskupcu.

2.                  Wszystkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w Regulaminie Klas Mundurowych rozstrzyga Statut Szkoły oraz Dyrektor.

§ 4

1.                  Słowniczek:

1)      Statut – należy rozumieć przez to Statut Liceum Ogólnokształcącego  w Biskupcu.

2)      Liceum - Liceum Ogólnokształcące  w Biskupcu.

3)  Dyrektor – należy rozumieć przez to Dyrektora Zespołu Szkół w Biskupcu.

4)  Dowódca – należy przez to rozumieć ucznia klasy mundurowej, który pełni funkcję gospodarza klasy zgodnie z regulacjami określonymi w Statucie z następującymi wyjątkami:

- wyboru dokonuje się z grupy kadetów posiadających stopień "wzorowego kadeta" i posiadających najwyższy stopień. Nie dotyczy pierwszego okresu szkolenia;

- dowódca wyznaczany jest na okres jednego semestru;

- o sposobie wyboru dowódcy decyduje wychowawca.

5) Kadet – należy przez to rozumieć ucznia klasy o profilu mundurowym Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Biskupcu.

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rekrutacja uczniów do klas mundurowych

§ 5

1.                  Rekrutacja do klasy mundurowej odbywa się na zasadach ogólnych określonych w Statucie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.                  Do klasy mundurowej obowiązują dodatkowe kryteria naboru w postaci:

1) ocena z zachowania – co najmniej dobra;

2) brak przeciwskazań lekarskich;

3.                  Uczniem klasy mundurowej nie może być uczeń posiadający stałe zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego.

4.                  Przyjmowanie do klasy mundurowej w procedurze przenoszenia się kandydata z klasy o innym profilu, wymaga zaliczenia różnic programowych w określonym przez Dyrektora terminie.

5.                  Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia do klasy mundurowej, gdy został on wcześniej skreślony z listy uczniów dowolnej placówki.

Program nauczania

§ 6

1.                  W klasach mundurowych realizuje się ramowy program nauczania określony w cyklu trzyletnim dla Liceum, rozszerzony z przedmiotów ogólnokształcących: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia. Ponadto, przedmioty dodatkowe: szkolenie paramilitarne i specjalistyczne, psychologiczne związane z pracą w służbach mundurowych oraz zmodyfikowane programy nauczania WF i edukacji dla bezpieczeństwa.

2.                  Rozszerzenia i przedmioty dodatkowe dostosowane będą do wymagań stawianych przez Uczelnie kandydatom ubiegającym się o miejsce w szkole mundurowej (w szczególności związanej z policją, strażą pożarną i wojskiem).

3.                  Autorski program nauczania zajęć dodatkowych przewiduje nauczanie wykraczające poza podstawę programową związane z:

1) elementami prawa;

2) etyką zawodową;

3) podstawową terminologią policyjną, strażacką i wojskową;

4) zasadami służby w służbach mundurowych;

5) wybranymi zagadnieniami z zakresu samoobrony i technik interwencji;

6) wiadomości z zakresu zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego;

7) obsługa broni palnej i strzelectwa sportowego;

8) pierwszej pomocy.

4.                  Realizacja programu odbywać się będzie w ramach:

1) zajęć dydaktycznych;

2) prowadzenia zajęć w terenie;

3) zajęć tematycznych w jednostkach służb mundurowych;

4) spotkań z przedstawicielami służb mundurowych;

5) współpracy ze szkołami resortowymi.

5.                  Zajęcia z zakresu służb mundurowych prowadzone są przez przedstawicieli jednostek policji, straży pożarnej i wojska zgodnie z zawartymi porozumieniami.

6.                  Zajęcia dodatkowe wpisywane są w arkuszu ocen ucznia w miejscu na Zajęcia dodatkowe, i na świadectwie promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły – uczestniczył.

7.                  Absolwenci klas mundurowych zdają maturę na zasadach obowiązujących w Liceum  i mogą podjąć dowolny kierunek dalszego kształcenia.

Umundurowanie kadetów

§ 7

1.                  Mundur jest znakiem przynależności ucznia do klasy o profilu mundurowym.

2.                  Rodzaj, kolor, formę i zakup umundurowania określa Szkoła. Za finansowanie  umundurowania odpowiadają rodzice/opiekunowie uczniów.

3.                  Kadet musi posiadać umundurowanie:

           1) polowe

           2) galowe

4.                  Umundurowanie polowe nosi się w czasie "dnia mundurowego", którego terminy określa Dyrektor. W pozostałe dni, strój kadeta musi nosić znamiona stroju eleganckiego, zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

5.                  Mundur galowy przeznaczony jest do wystąpień oficjalnych w czasie świąt państwowych, resorowych i szkolnych oraz innych na zasadach określonych przez Dyrektora.

6.                  Elementy umundurowania /zdjęcia – załącznik nr 1/:

            1) polowego:

a) mundur polowy policji ( czarny)

b) T- shirt czarny na krótki rękaw ( damski/męski) z wyhaftowanym logo szkoły i

     napisem „klasa mundurowa” z przodu na piersi

c) czarny beret z orzełkiem i literami KM pod orzełkiem

d) pasek parciany czarny

e) trzewiki desantowe typ „wz 933” bądź „928 MON Kupczaki”

f) żółta apaszka

g) skarpetki czarne

h) identyfikator (emblemat) imienny

            2)galowego

a) koszula błękitna policyjna na krótki rękaw

b) pagony

c) krawat granatowy

d) czarny skórzany pasek z kwadratową sprzączką

e) spódnica czarna ( dziewczęta) długości 7 cm nad kolano

f) czarne spodnie na kant ( chłopcy)

g) buty czarne gładkie bez elementów ozdobnych z zaokrąglonym czubkiem

    ( czółenka)

7.                  Zasady noszenia umundurowania:

1)   Mundur powinien być pozapinany na guziki, dopasowany, zawsze czysty i schludny, buty wyczyszczone.

2) Do munduru zabrania się noszenia biżuterii, mocnego makijażu oraz  elementów odzieży cywilnej, które nie zostały określone w regulaminie.

3) Przed założeniem beretu włosy powinny zostać upięte, a grzywka nie powinna wystawać spod beretu.

4) Beret należy nosić poza budynkami Szkoły. Na korytarzach i w pomieszczeniach należy zdjąć beret. W tym czasie beret należy umieścić złożony pod lewym pagonem munduru.

5) W czasie lekcji za zgodą wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia można zdjąć elementy zewnętrzne munduru, takie jak bluza i pas. W przypadku nieobecności nauczyciela taką decyzję podejmuje dowódcę. Przed wyjściem z klasy umundurowanie powinno być kompletne.

6) W przypadku, gdy uczeń w czasie „dni mundurowych” uczestniczy w zajęciach bez munduru:

a)   wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

b) dopuszcza się dwukrotny usprawiedliwiony brak umundurowania w czasie całego roku szkolnego. Trzykrotny brak umundurowania skutkuje obniżoną oceną z zachowania na koniec roku szkolnego.

c)  w pierwszej klasie, kadet musi posiadać mundur polowy na dzień rozpoczęcia roku szkolnego tj. 1 września. Termin gotowości mundurów galowych określa dodatkowo Dyrektor.

Awanse i wyróżnienia kadetów

§ 8

1.                  Awans na kolejne stopnie jest są uhonorowaniem odpowiednich postaw i wyników w nauce ucznia.

2.                  Awanse są nadawane zarządzeniem Dyrektora na wniosek wychowawcy. Zarządzenie wydaje się najpóźniej w dniu rady klasyfikacyjnej i ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty.

3.                  Wprowadza się następujące stopnie awansu /załącznik nr 2/:

1) Młodszy Kadet – stopień nadawany uczniowi z chwilą rozpoczęcia nauki w klasie mundurowej.

2) Kadet – stopień nadawany młodszemu kadetowi na koniec I okresu, który uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 4,00 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania lub uzyskał promocję do klasy drugiej (bez ocen negatywnych) oraz ukończył obóz szkoleniowy.

3) Starszy Kadet – stopień nadawany kadetowi po pierwszym okresie II roku, który uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 4,00 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania lub uzyskał promocję do klasy trzeciej oraz ukończył obóz szkoleniowy.

4) Sierżant Kadet – stopień nadawany starszemu kadetowi po pierwszym okresie III roku, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,5 (bez ocen niedostatecznych) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

5) Wzorowy Kadet – forma wyróżnienia przyznawana uczniowi, który w klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75 i wzorową ocenę z zachowania oraz ukończył obóz szkoleniowy.

6)  Dowódca – tytuł przyznawany kadetowi na podstawie § 4 ust. 1 pkt 4) Regulaminu. Dowódca odpowiada za działania klasy. Składa meldunek wychowawcy oraz nauczycielom prowadzącym zajęcia o stanie klasy. W razie jego nieobecności zadania te realizuje  najwyższy stopniem lub wskazany kadet przez wychowawcę klasy. Dowódca może wnioskować o wyróżnienie lub ukaranie do wychowawcy klasy zgodnie z regulaminem. Dyrektor może pozbawić kadeta tytułu Dowódcy na wniosek wychowawcy w związku ze złamaniem regulaminu lub Statutu.

4.                  Wyróżnienia przyznawane są za:

1) Pracę na rzecz szkoły i zaangażowanie w życie szkoły.

2) Wykazywanie szczególnych umiejętności.

3) Bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie.

5.                  Formami wyróżnienia są:

1)   Pochwała na forum klasy i odnotowanie tego faktu w dzienniku.

2) Pochwała na forum szkoły w czasie apelu porządkowego przez Dyrektora oraz odnotowanie tego faktu w dzienniku.

3) Nadanie stopnia wzorowego kadeta za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia.

6.                  Wyróżnienia są przyznawane przez wychowawcę, chyba że Statut Liceum Ogólnokształcącego lub regulamin określają inaczej.

Upomnienia i kary

§ 9

1.                  Upomnienia przyznawane są za łamanie Regulaminu funkcjonowania klasy mundurowej oraz innych regulaminów  oraz rozporządzeń wydawanych i obowiązujących na terenie Zespołu Szkół w Biskupcu.

2.                  Formami upomnienia są:

1)  Zawieszenie ucznia z czynnego udziału w zajęciach praktycznych.

2) Odnotowanie faktu złamania regulaminu lub zachowania niezgodnego ze Statutem w dzienniku.

3) Udzielenie upomnienia/nagany na forum klasy i odnotowanie tego faktu w dzienniku.

4) Wychowawca lub Dyrektor może zobowiązać ucznia do wykonania społecznie określonych prac na rzecz szkoły, środowiska naturalnego lub lokalnego społeczeństwa.

5) Wychowawca, nauczyciel, opiekun lub dowódca mogą wyznaczyć dodatkowe ćwiczenia za niestosowanie się do zasad obowiązujących w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

3.                  Upomnienia w ust. 2 można ze sobą łączyć.

4.                  Udzielenie trzeciego upomnienia określonego w pkt. od 1) do 4) jest równoważne z obniżeniem oceny z zachowania.

5.                 

1)      Każde kolejne upomnienie, powyżej trzeciego, jest równoważne z degradacją kadeta.

2)      Degradacja następuje o jeden stopień. W sprawach szczególnie uzasadnionych Dyrektor może dokonać degradacji więcej niż o jeden stopień.

3)      W przypadku stopnia Kadeta może się to wiązać z przeniesieniem kadeta do klasy o innym profilu.

6.                  Kary przyznawane są za łamanie zasad Statutu i skutkują:

1) Upomnieniem wychowawcy klasy, jednak nie więcej niż dwa razy.

2) Naganą wychowawcy wobec klasy – wpis do dziennika.

3) Naganą Dyrektora wobec klasy – wpis do dziennika.

4) Naganą Dyrektora z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów.

5) Skreśleniem z listy uczniów.

7.                  W przypadku ucieczki z zajęć lekcyjnych lub braku stawiennictwa na uroczystościach wskazanych przez wychowawcę co najmniej połowy klasy, uczniowie mogą być ukarani w następujący sposób:

1) Pracą uczniów na rzecz szkoły po zajęciach lekcyjnych klas.

2) Zakazem organizowania wycieczek klasowych i wyjść m. in. do kina, teatru.

8.                  Zasady postępowania wobec uczniów opuszczających zajęcia edukacyjne bez usprawiedliwienia:

1) 10 godzin nieobecności w miesiącu – upomnienie wychowawcy zapisane w dzienniku, poinformowanie rodziców, większa liczba nieobecności (11 – 20) skutkuje naganą wychowawcy,

2) 1 tydzień (5 dni) ciągłej nieobecności w miesiącu – nagana wychowawcy, zapisanie w dzienniku, poinformowanie rodziców, rozmowa z pedagogiem szkolnym,

3) kolejne godziny nieobecności (powyżej 30 godzin) – ustna nagana wicedyrektora, poinformowanie rodziców, rozmowa z pedagogiem szkolnym,

4) dalsze nieobecności (powyżej 50 godzin) – nagana dyrektora, poinformowania rodziców.

9.                  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się indywidualne podejście do zaistniałej sytuacji.

10.              W przypadku otrzymania przez ucznia nagany wychowawcy za niską frekwencję oraz po rozmowie z pedagogiem szkolnym, rodzice wraz z uczniem mają obowiązek zgłosić się do wicedyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu absencji.

11.              Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych tylko przez wychowawcę. W przypadku nieobecności, może dokonać tego Dyrektor lub jego zastępca. W innych przypadkach dokonuje tego rodzić/opiekun prawny po uprzednim osobistym stawiennictwie w szkole.

12.              Nieobecności usprawiedliwia się tylko na podstawie zwolnienia/ zaświadczenia  lekarskiego.

13.              W trakcie zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. W przypadku niestosowania się ucznia do zakazu wyjmowania lub używania telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych, będą stosowane następujące konsekwencje:

a) pierwszy raz – zapisanie uwagi w dzienniku zajęć edukacyjnych oraz zabranie aparatu do końca zajęć edukacyjnych kadeta w tym dniu,

b) drugi raz – zapisanie uwagi w dzienniku zajęć edukacyjnych i pozostawienie telefonu do odbioru przez rodzica lub prawnego opiekuna, uczeń obowiązany jest zgłosić się na rozmowę do pedagoga szkolnego,

c) trzeci raz – zapisanie uwagi w dzienniku zajęć edukacyjnych skutkujące naganą wychowawcy oraz pozostawienie telefonu do odbioru przez rodzica lub prawnego opiekuna u Dyrektora.

Uczeń pozostawia telefon wyłączony. Telefon do czasu odebrania przez rodziców znajduje się w szafie pancernej.

14.             

1) Uczeń klasy mundurowej może zostać zdegradowany za swoje zachowanie poza terenem Zespołu Szkół w Biskupcu, gdy łamie porządek prawny obowiązujący w Rzeczpospolitej i ogólnie przyjęte normy społeczne.

a) W przypadku łamania ogólnie przyjętych norm społecznych, a także w przypadku popełnienia wykroczenia, stosuje się regulacje związane z nadawaniem upomnień.

b) W przypadku popełnienia przestępstwa stosuje się regulacje związane ze stosowaniem kar.

15.              Dyrektor może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach i zgodnie z procedurą określoną w Statucie.

16.              Uczniowi skreślonemu z listy uczniów przysługuje odwołanie zgodnie z terminem i procedurą zawartą w Statucie.

Formy szkolenia

§ 10

1.                  Formami szkolenia są:

1) Obowiązkowe zajęcia praktyczne.

2) Obowiązkowe jednodniowe wyjazdy szkoleniowe.

3) Obowiązkowe obozy szkoleniowe.

Prawa ucznia klas mundurowych

§ 11

1.                  Prawa uczniów - kadetów klas mundurowych są tożsame z prawami określonymi w Statucie.

2.                  Ponadto uczeń klasy mundurowej ma prawo do:

1) używania tytułu i stopnia młodszego kadeta od momentu przyjęcia do klasy mundurowej;

2) mianowania na kolejne wyższe stopnie awansu, zgodnie z przyjętymi w regulaminie zasadami;

3) rozwijania zainteresowań kierunkowych pod opieką nauczycieli/opiekunów.

Obowiązki ucznia klasy mundurowej

§ 12

1.                  Obowiązki uczniów - kadetów klas mundurowych są tożsame z obowiązkami określonymi w Statucie.

2.                  Uczniowie klasy mundurowej zobowiązani są do:

1) Godnego reprezentowania szkoły w czasie uroczystości szkolnych, państwowych i związanych z kultem religijnym. W tym czasie używają munduru galowego.

2) Godnego reprezentowania szkoły w czasie uroczystości obchodzonych przez partnerów, z którymi Szkoła podpisała porozumienie.

3)      Godnego noszenia munduru.

4)      Poszanowania munduru, godła i barw narodowych.

5)      Kierowania się w kontaktach z rówieśnikami i kolegami klas młodszych pomocą oraz życzliwością pomimo różnic w stopniach.

6)      Integrowania się ze społecznością szkolną.

Musztra i ceremoniał

§ 13

1.                  Elementy musztry ćwiczone są na zajęciach kierunkowych i treningach, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami w formacjach mundurowych.

2.                  Ceremoniał zgodny jest z tym przyjętym w szkole.

 

Załączniki

1.                  Umundurowanie kadeta klasy mundurowej

2.                  Stopnie kadeta klasy mundurowej

3.                  Wskazówki dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w czasie „dnia mundurowego”

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych