Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy!

Dalej

Technikum

Zapraszamy!

Dalej

Egger Biskupiec

Zaprasza!

Dalej

Branżowa Szkoła I- go Stopnia

Zapraszamy!

Dalej

Zarządzenie Nr D.021.3. 2021/2022

Dyrektora Zespołu Szkół w Biskupcu

Z dnia 26 października  2021r

W sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie IIIc, IIId Liceum Ogólnokształcącym, IB Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w Biskupcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach( Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn. Zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz.493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

                                                                 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. 1.Zawiesza się na czas określony prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej zajęcia w klasie IIIc i IIId Liceum Ogólnokształcącego w okresie 26 – 29 października 2021 oraz w klasie IB BSIst w Zespole Szkół w Biskupcu w okresie 27 - 29 października 2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  1. 2.W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których jest mowa w ust. 1, zajęcia w klasie IIIc, IIId LO oraz klasie IB BSIst są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  1. 3.Pozostałe oddziały klasowe pracują w trybie stacjonarnym.
  1. 4.Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń szkoły w Zespole Szkół w Biskupcu.
  1. 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ogłoszenia w Księdze Zarządzeń

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych