1. Rozdział I

    2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

     1. § 1 Ogólna charakterystyka Liceum Ogólnokształcące

 

 

 

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Biskupcu zwane dalej „LO”, jest szkołą publiczną.

 2. Siedziba LO: 11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 13.

 3. Jednostką samorządu terytorialnego prowadzącą LO jest Powiat Olsztyński.

 4. Szkoła jest zlokalizowana na nieruchomości położonej w Biskupcu, przy ul. Bolesława Chrobrego 13, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 4 miasta Biskupiec numerem działki 241/1, która została przekazana w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Biskupcu.

 5. Nadzór pedagogiczny nad LO sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

 6. Podstawą prawną działalności LO jest akt o jego utworzeniu oraz niniejszy statut.

 7. LO może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także z zysków uzyskanych z działalności gospodarczej, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości.

 8. Zasady prowadzenia przez LO gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej LO dokumentacji określają odrębne przepisy.

 9. LO gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.

 10. LO stwarza uczniom optymalne warunki dla ich intelektualnego, kulturalnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju.

 11. Nazwa Liceum Ogólnokształcące jest używana w pełnym brzmieniu: Zespół Szkół w Biskupcu Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej. Można używać nazwy skróconej: LO w Biskupcu im. KEN.

 12. Ilekroć w dalszej części statutu będzie mowa o rodzicach uczniów, należy przez to rozumieć także ich prawnych opiekunów. Ilekroć w dalszej części statutu będzie mowa o Dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Biskupcu; o LO, należy rozumieć Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Biskupcu.

 13. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o dzienniku należy przez to rozumieć dziennik papierowy i dziennik elektroniczny.

 14. W LO może funkcjonować dziennik papierowy, dziennik elektroniczny lub oba dzienniki jednocześnie. Decyzję tą podejmuje Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną za zgodą organu prowadzącego.

Pobierz Statut

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych