Rozdział I

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1 Ogólna charakterystyka Technikum

 

 

 

 1. Technikum w Zespole Szkół w Biskupcu zwane dalej „Technikum”, jest szkołą publiczną.

 2. Siedziba Technikum: 11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 13.

 3. Jednostką samorządu terytorialnego prowadzącą Technikum jest Powiat Olsztyński.

 4. Szkoła jest zlokalizowana na nieruchomości położonej w Biskupcu, przy ul. Bolesława Chrobrego 13, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 4 miasta Biskupiec numerem działki 241/1, która została przekazana w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Biskupcu.

 5. Nadzór pedagogiczny nad Technikum sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

 6. (uchylony)

 7. Dyrektor może w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Wojewódzkiej Rady zatrudnienia zmieniać lub wprowadzać nowe zawody.

 8. Podstawą prawną działalności Technikum jest akt o jego utworzeniu oraz niniejszy statut.

 9. Technikum może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także z zysków uzyskanych z działalności gospodarczej, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości.

 10. Zasady prowadzenia przez Technikum gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej Technikum dokumentacji określają odrębne przepisy.

 11. Technikum gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.

 12. Technikum stwarza uczniom optymalne warunki dla ich intelektualnego, kulturalnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju.

 13. Nazwa Technikum jest używana w pełnym brzmieniu: Technikum w Zespole Szkół w Biskupcu . Można używać nazwy skróconej: Technikum .

 14. Ilekroć w dalszej części statutu będzie mowa o rodzicach uczniów, należy przez to rozumieć także ich prawnych opiekunów. Ilekroć w dalszej części statutu będzie mowa o Dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Biskupcu; o Technikum, należy rozumieć Technikum w Zespole Szkół w Biskupcu.

Pobierz Statut

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych